[Bài giảng] Lư thuyết mạch điện - ĐH BKHN
Nội dung bao gồm:

  • Chương 1: Giới thiệu
  • Chương 2: Mạch ba pha
  • Chương 3: Đường dây dài
  • Chương 4: Mạch một chiều
  • Chương 5: Mạch xoay chiều
  • Chương 6: Mạng 2 cửa
  • Chương 7: Phần tử mạch
  • Chương 8: Phi tuyến
  • Chương 9: Quá tŕnh quá độ
  • Chương 10: Thông số mạch