cho thu my chủ server
Results 1 to 3 of 3
 1. #1

  Default Cơ bản về Diode

  1 - Chất bn dẫn
  1.1 - Chất bn dẫn l g ?
  Chất
  bn dẫn l nguyn liệu để sản xuất ra cc loại linh kiện bn dẫn như
  Diode, Transistor, IC m ta đ thấy trong cc thiết bị điện tử ngy
  nay.
  Chất bn dẫn l những chất c đặc điểm trung gian giữa
  chất dẫn điện v chất cch điện, về phương diện ho học th bn dẫn l
  những chất c 4 điện tử ở lớp ngoi cng của nguyn tử. đ l cc chất
  Germanium ( Ge) v Silicium (Si)
  Từ cc chất bn dẫn ban đầu ( tinh khiết) người ta phải
  tạo ra hai loại bn dẫn l bn dẫn loại N v bn dẫn loại P, sau đ
  ghp cc miếng bn dẫn loại N v P lại ta thu được Diode hay Transistor.
  Si v Ge đều c ho trị 4, tức l lớp ngoi cng c 4
  điện tử, ở thể tinh khiết cc nguyn tử Si (Ge) lin kết với nhau theo
  lin kết cộng ho trị như hnh dưới.
  Chất bn dẫn tinh khiết .
  1.2 - Chất bn dẫn loại N
  * Khi ta pha một lượng nhỏ chất c ho trị 5 như Phospho (P) vo chất
  bn dẫn Si th một nguyn tử P lin kết với 4 nguyn tử Si theo lin
  kết cộng ho trị, nguyn tử Phospho chỉ c 4 điện tử tham gia lin kết
  v cn dư một điện tử v trở thnh điện tử tự do => Chất bn dẫn lc
  ny trở thnh thừa điện tử ( mang điện m) v được gọi l bn dẫn N (
  Negative : m ).
  Chất bn dẫn N
  1.3 - Chất bn dẫn loại P
  Ngược lại khi ta pha thm một lượng nhỏ chất c ho trị 3 như Indium
  (In) vo chất bn dẫn Si th 1 nguyn tử Indium sẽ lin kết
  với 4 nguyn tử Si theo lin kết cộng ho trị v lin kết bị thiếu một
  điện tử => trở thnh lỗ trống ( mang điện dương) v được
  gọi l chất bn dẫn P.
  Chất bn dẫn P

 2. #2

  Default

  2 - Diode (Đi ốt) Bn dẫn
  2.1 - Tiếp gip P - N v Cấu tạo của Diode bn dẫn.
  Khi
  đ c được hai chất bn dẫn l P v N , nếu ghp hai chất bn dẫn theo
  một tiếp gip P - N ta được một Diode, tiếp gip P -N c đặc điểm
  : Tại bề mặt tiếp xc, cc điện tử dư thừa trong bn dẫn N khuyếch tn
  sang vng bn dẫn P để lấp vo cc lỗ trống => tạo thnh một lớp Ion
  trung ho về điện => lớp Ion ny tạo thnh miền cch điện giữa
  hai chất bn dẫn.
  Mối tiếp xc P - N => Cấu tạo của Diode .
  * Ở hnh trn l mối tiếp xc P - N v cũng chnh l cấu tạo của Diode bn dẫn.
  K hiệu v hnh dng của Diode bn dẫn.
  2.2 - Phn cực thuận cho Diode.
  Khi
  ta cấp điện p dương (+) vo Ant ( vng bn dẫn P ) v điện p m (-)
  vo Katt ( vng bn dẫn N ) , khi đ dưới tc dụng tương tc của điện
  p, miền cch điện thu hẹp lại, khi điện p chnh lệch giữ hai cực đạt
  0,6V ( với Diode loại Si ) hoặc 0,2V ( với Diode loại Ge ) th diện
  tch miền cch điện giảm bằng khng => Diode bắt đầu dẫn điện. Nếu
  tiếp tục tăng điện p nguồn th dng qua Diode tăng nhanh nhưng chnh
  lệch điện p giữa hai cực của Diode khng tăng (vẫn giữ ở mức 0,6V )
  Diode (Si) phn cực thuận - Khi Dode dẫn
  điện p thuận đựơc gim ở mức 0,6V
  Đường đặc tuyến của điện p thuận qua Diode
  * Kết luận : Khi Diode (loại Si)
  được phn cực thuận, nếu điện p phn cực thuận < 0,6V th chưa c
  dng đi qua Diode, Nếu p phn cực thuận đạt = 0,6V th c dng đi qua
  Diode sau đ dng điện qua Diode tăng nhanh nhưng sụt p thuận vẫn giữ
  ở gi trị 0,6V .
  2.3 - Phn cực ngược cho Diode.
  Khi phn cực ngược cho Diode tức l cấp nguồn (+) vo Katt (bn
  dẫn N), nguồn (-) vo Ant (bn dẫn P), dưới sự tương tc của điện p
  ngược, miền cch điện cng rộng ra v ngăn cản dng điện đi qua
  mối tiếp gip, Diode c thể chiu được điện p ngược rất lớn
  khoảng 1000V th diode mới bị đnh thủng.
  Diode chỉ bị chy khi p phn cực ngựơc tăng > = 1000V
  2.4 - Phương php đo kiểm tra Diode
  Đo kiểm tra Diode

  • Đặt đồng hồ ở thang x 1Ω , đặt hai que đo vo hai đầu Diode, nếu :
  • Đo chiều thuận que đen vo Ant, que đỏ vo Katt => kim ln, đảo chiều đo kim khng ln l => Diode tốt
  • Nếu đo cả hai chiều kim ln = 0Ω => l Diode bị chập.
  • Nếu đo thuận chiều m kim khng ln => l Diode bị đứt.
  • Ở php đo trn th Diode D1 tốt , Diode D2 bị chập v D3 bị đứt
  • Nếu để thang 1KΩ m đo ngược vo Diode kim vẫn ln một cht l Diode bị d.

  2.5 - Ứng dụng của Diode bn dẫn .
  * Do tnh chất dẫn điện một chiều nn Diode
  thường được sử dụng trong cc mạch chỉnh lưu nguồn xoay chiều thnh một
  chiều, cc mạch tch sng, mạch gim p phn cực cho transistor hoạt
  động . trong mạch chỉnh lưu Diode c thể được tch hợp thnh Diode cầu
  c dạng .
  Diode cầu trong mạch chỉnh lưu điện xoay chiều .

 3. #3

  Default

  3 - Cc loại Diode
  3.1 - Diode Zener
  * Cấu tạo :
  Diode Zener c cấu tạo tương tự Diode thường nhưng c hai lớp bn dẫn P
  - N ghp với nhau, Diode Zener được ứng dụng trong chế độ phn cực
  ngược, khi phn cực thuận Diode zener như diode thường nhưng khi phn
  cực ngược Diode zener sẽ gim lại một mức điện p cố định bằng gi trị
  ghi trn diode.
  Hnh dng Diode Zener ( Dz )
  K hiệu v ứng dụng của Diode zener trong mạch.

  • Sơ đồ trn minh hoạ ứng dụng của Dz, nguồn U1 l nguồn c điện p thay đổi, Dz l diode ổn p, R1 l trở hạn dng.
  • Ta thấy rằng khi nguồn U1 > Dz th p trn Dz lun lun cố định cho d nguồn U1 thay đổi.
  • Khi nguồn U1 thay đổi th dng ngược qua Dz thay đổi, dng ngược qua Dz c gi trị giới hạn khoảng 30mA.
  • Thng thường người ta sử dụng nguồn U1 > 1,5 => 2
   lần Dz v lắp trở hạn dng R1 sao cho dng ngược lớn nhất qua Dz
   < 30mA.

  Nếu U1 < Dz th khi U1 thay đổi p trn Dz cũng thay đổi
  Nếu U1 > Dz th khi U1 thay đổi => p trn Dz khng đổi.
  3.2 - Diode Thu quang. ( Photo Diode )
  Diode
  thu quang hoạt động ở chế độ phn cực nghịch, vỏ diode c một miếng
  thuỷ tinh để nh sng chiếu vo mối P - N , dng điện ngược qua diode
  tỷ lệ thuận với cường độ nh sng chiếu vo diode.
  K hiệu của Photo Diode
  Minh hoạ sự hoạt động của Photo Diode
  3.3 - Diode Pht quang ( Light Emiting Diode : LED )
  Diode
  pht phang l Diode pht ra nh sng khi được phn cực thuận, điện p
  lm việc của LED khoảng 1,7 => 2,2V dng qua Led khoảng từ 5mA đến
  20mA
  Led được sử dụng để lm đn bo nguồn, đn nhy trang tr, bo trạng thi c điện . vv
  Diode pht quang LED
  3.4 - Diode Varicap ( Diode biến dung )
  Diode biến dung l Diode c điện dung như tụ điện, v điện dung biến đổi khi ta thay đổi điện p ngược đặt vo Diode.
  Ứn dụng của Diode biến dung Varicap ( VD )
  trong mạch cộng hưởng

  • Ở hnh trn khi ta chỉnh triết p VR, điện p
   ngược đặt vo Diode Varicap thay đổi , điện dung của diode thay đổi
   => lm thay đổi tần số cng hưởng của mạch.
  • Diode biến dung được sử dụng trong cc bộ knh Ti vi mầu, trong cc mạch điều chỉnh tần số cộng hưởng bằng điện p.

  3.5 - Diode xung
  Trong
  cc bộ nguồn xung th ở đầu ra của biến p xung , ta phải dng Diode
  xung để chỉnh lưu. diode xung l diode lm việc ở tần số cao khoảng vi
  chục KHz , diode nắn điện thng thường khng thể thay thế vo vị tr
  diode xung được, nhưng ngựơc lại diode xung c thể thay thế cho vị tr
  diode thường, diode xung c gi thnh cao hơn diode thường nhiều lần.
  Về đặc điểm , hnh dng th Diode xung khng c g khc biệt với Diode
  thường, tuy nhin Diode xung thường c vng dnh dấu đứt nt hoặc
  đnh dấu bằng hai vng
  K hiệu của Diode xung
  3.6 - Diode tch sng.
  L loại Diode nhỏ vở bằng thuỷ tinh v cn gọi l diode tiếp điểm v
  mặt tiếp xc giữa hai chất bn dẫn P - N tại một điểm để trnh điện
  dung k sinh, diode tch sng thường dng trong cc mạch cao tần dng
  để tch sng tn hiệu.
  3.7 - Diode nắn điện.
  L Diode tiếp mặt dng để nắn điện trong cc bộ chỉnh lưu nguồn AC 50Hz
  , Diode ny thường c 3 loại l 1A, 2A v 5A.
  Diode nắn điện 5A

  Nguồn: hocnghe.com.vn

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Chủ đề tương tự

 1. [Ton Quốc] Kha cứng USB - SecureDongle bảo vệ bản quyền phần mềm.
  By securemetric in forum Trao Đổi - Mua Bn
  Replies: 0
  Last Post: 15-08-2012, 09:44 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 25-06-2012, 02:07 PM
 3. [Ton Quốc] Phần mềm quản l nhn sự, tiền lương, chấm cng, bảo hiểm
  By globalvision in forum Trao Đổi - Mua Bn
  Replies: 0
  Last Post: 10-05-2012, 02:08 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 28-02-2012, 10:14 AM
 5. Replies: 2
  Last Post: 06-04-2010, 07:13 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
My đo đường huyết | My đo huyết p | My chủ ảo | Thu server | Dịch vụ my chủ | Mua hosting |