cho thu my chủ server
Results 1 to 6 of 6
 1. #1

  Thumbs up Tập lệnh dng trong Linux

  Bi sau tổng hợp cc lệnh quen dng v mở rộng trong Linux, mời cc bạn tham khảo:

  I. Xem thng tin hệ thống

  top xem performent hệ thống
  arch hiển thị cấu trc của my(1)
  uname -m hiển thị cấu trc của my(2)
  uname -r hiển thị phin bản kernel đang sử dụng
  dmidecode -q Hiển thị hệ thống phần cứng - (SMBIOS / DMI)
  hdparm -i /dev/hda trnh by những đặc trưng của 1 ổ cứng ( lưu , hard disk cap ATA l hda cn SATA l sda )
  hdparm -tT /dev/sda test thử ổ cứng
  cat /proc/cpu hiển thị thng tin CPU
  cat /proc/interrupts hiển thị sự ngắt của cc tiến trnh
  cat /proc/meminfo hiển thị bộ nhớ đang sử dụng
  cat /proc/swaps hiển thị file ở phn vng swap
  cat /proc/version hiển thị phin bản kernel
  cat /proc/net/dev cho thấy card mạng v thng tin thống k
  cat /proc/mounts hiển thị file hệ thống được sử dụng cho mounts
  lspci -tv hiển thị thiết bị PCIdisplay PCI devices
  lsusb -tv hiển thị thiết bị USB
  date hiển thị ngy hệ thống (phat tat’ het ud truoc khi doi)
  cal 2007 hiển thị lịch năm 2007
  date 041217002007.00 thiết lập ngy v giờ - MonthDayhoursMinutesYear.Seconds
  clock -w lưu thay đổi ngy trn BIOS
  Thao tc ổ đĩa:
  df -h hiện danh sch phn vng được mount
  ls -lSr |more hiện kch cỡ của tptin v thư mục v sắp xếp theo dung lượng
  du -sh dir1 estimate space used by directory 'dir1'
  du -sk * | sort -rn hiện dung lượng của tập tin v thư mục v sắp sếp theo dung lượng
  rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được sử dụng bởi gi được ci đặt v sắp xếp theo dung lượng (fedora, redhat and like)
  dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được ci đặt bởi gi deb v sắp xếp theo dung lượng (ubuntu, debian and like)

  II. Thao tc với OS
  shutdown -h now tắt my
  init 0 tắt my(2)
  telinit 0 tắt my(3)
  shutdown -h hours:minutes & tắt my sau theo thời gian đợi
  shutdown -c hủy lện tắt my theo thời gian
  shutdown -r now khởi đọng lại(1)
  reboot khởi động lại(2)
  logout rời khỏi phin lm việc

  III. Hệ thống File

  cd /home đến thư mục '/ home'
  cd .. quay ngược lại 1 bậc
  cd ../.. quay ngược lại 2 bậc
  cd đến thư mục home
  cd ~user1 đến thư mục home
  cd - trở lại thư mục trước đy
  pwd hiển thị đường dẫn thư mục hiện hnh
  ls hiển thị tập tin v thư mục
  ls -F hiển thị tập tin trong thư mục
  ls -l hiển thị chi tiết tập tin v thư mục
  ls -a hiển thị tập tin ẩn
  ls *[0-9]* hiển thị tập tin v thư mục c chứa số
  tree hiển thị tập tin v thư mục theo cấu trc cy
  lstree hiển thị tập tin v thư mục theo cấu trc cy(2)
  mkdir dir1 tạo 1 thư mục c tn 'dir1'
  mkdir dir1 dir2 tạo cng lc 2 thư mục
  mkdir -p /tmp/dir1/dir2 tạo ra 1 cy thư mục
  rm -f file1 xa tập tin c tn 'file1'
  rmdir dir1 xa thư mục c tn 'dir1'
  rm -rf dir1 xa thư mục 'dir1' v tất cả cc tập tin trong thư mục đ
  rm -rf dir1 dir2 xa cng lc 2 thư thư mục v tất cả cc tập tin trong hai thư mục đ
  mv dir1 new_dir đổi tn/ di chuyển 1 tập tin hoặc thư mục
  cp file1 file2 sao chp 1 tập tin
  cp dir/* . sao chp tất cả cc tập tin trong thư mục
  cp -a /tmp/dir1 . sao chp thư mục đang lm việc
  cp -a dir1 dir2 sao chp một thư mục
  ln -s file1 lnk1 tạo một đường dẫn đến 1 tập tin hoặc thư mục
  ln file1 lnk1 tạo 1 đường dẫn vật l đến 1 tập tin hoặc thư mục
  touch -t 0712250000 file1 thay đổi thời gian tạo file hoặc thư mục- (YYMMDDhhmm)
  file file1 hiển thị kiểu tập tin ở chế độ văn bản
  iconv -l hiện danh sch m ha
  iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile tạo mới từ hồ sơ được nhập vo đ cho bởi việc giả thiết n được m ha trong fromEncoding v chuyển đổi đến toEncoding.
  find . -maxdepth 1 -name \*.jpg -print -exec convert "{}" -resize 80x60 "thumbs/{}" \; thay đổi kch thước tập tin trong thư mục hiện hnh v gởi chng đến thư mục thumbnails (ci ny ko biết dịch sao) được iu cầu chuyển đổi từ Imagemagick
  Du –cs dir1 Xem dung lượng thư mục dir1

  Copy 1 file từ my 10.15.96.22 sang my 10.15.96.27, đang đứng trong my 22 g lệnh sau, giả sử data l tn dữ liệu cần gửi đến thư mục /home trn my 27 với user root th : scp data root@10.15.96.27:/home
  sau đ n sẽ hỏi pass root của my 10.15.96.27, lm tương tự nếu đ l cc user khc

  Khi no th khng nn dng scp:
  1. Khi bạn copy nhiều file, scp sẽ tạo một tiến trnh mới cho mỗi file v c thể kh chậm khi copy
  2. khi sử dụng tuỳ chọn -r, scp khng biết về symbolic link v sẽ m qung lm theo, thậm ch nếu n đ tạo một bản copy của file đ rồi.

  tar -jxf file_name.tar.bz2 giải nn file tar dạng bz2, tar -zxf file_name.tar.gz giải nn file tar dạng gz
  tar -jcf file_name.tar.bz2 file_to_archive nn file dạng bz2, tar -zcf file_name.tar.gz file_to_archive nn file dạng gz
  find / -name file1 tm tập tin v thư mục trong thư mục hệ thống root từ dấu "/"s (-name: để hiện đường dẫn đến file1)
  find / -user user1 tm tập tin v thư mục thuộc về 'user1'
  find /home/user1 -name \*.bin tm tập tin với phần mở rộng '. bin' từ thư mục '/ home/user1'
  find /usr/bin -type f -atime +100 tm tập tin nhị phần v ko được sử dụng hơn 100 ngy
  find /usr/bin -type f -mtime -10 tm tập tin được tạo ra hoặc thay đổi trong vng 10 ngy gần nhất
  find / -name \*.rpm -exec chmod 755 '{}' \; tm tập tin với phần mở rộng '.rpm' v phn quyền
  find / -xdev -name \*.rpm tm tập tin với phn mở rộng '.rpm' bỏ qua cc phn vng cdrom, pen-drive, etc.…
  locate \*.ps tm tập tin với phần mở rộng '.ps' trước khi chạy lệnh 'updatedb'
  whereis halt xuất hiện vị tr tập tin nhị phn, nguồn hoặc hướng dẫn o
  which halt xuất hiện đầy đủ đường dẫn nhị phn / phn ứng dụng

  IV. Lệnh Mount

  mount /dev/hda2 /mnt/hda2 mount ổ đĩa tn l hda2 - xc minh tồn tại của thư mục '/ mnt/hda2'
  umount /dev/hda2 ngừng mount ổ đĩa c tn hda2 -
  fuser -km /mnt/hda2 p ngừng mount khi thiết bị đang bận
  umount -n /mnt/hda2 ngừng mount v ko ghi ln tập tin /etc/mtab - c tc dụng khi tập tin c thuốc tnh readonly hoặc bị full ổ cứng
  mount /dev/fd0 /mnt/floppy mount một đĩa mềm
  mount /dev/cdrom /mnt/cdrom mount a cdrom / dvdrom
  mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount -o loop file.iso /mnt/cdrom mount một tập tin hoặc iso image
  mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 mount a Windows FAT32 file system
  mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk mount a usb pen-drive or flash-drive
  mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share mount a windows network share

  Mount thư mục để copy qua 2 my:
  Trn my nguồn edit lại /etc/exports : thm đường dẫn thư mục cần Share
  /u01/test *(rw,sync,no_root_squash)
  My đch lập 1 thư mục bất kỳ để mount, rồi dng lệnh:
  mount -t nfs 10.15.96.22:/u01/test /etc/1mount

  V. Users and Groups

  groupadd group_name tạo một nhm mới
  groupdel group_name xa một nhm
  groupmod -n new_group_name old_group_name đổi tn nhm
  useradd -c "Name Surname " -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 tạo một người dng mới trong nhm admin
  useradd user1 tạo một người dng mới
  userdel -r user1 xa người dng ( '-r' loại trừ thư mục gốc)
  usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 thay đổi thuộc tnh người dng
  passwd đổi mật m
  passwd user1 đổi mật m người dng (chỉ dnh cho root)
  chage -E 2005-12-31 user1 thiết lập độ di của mật khẩu người dng
  pwck kiểm tra c php đng v tập tin định dạng trong '/etc/passwd' v sự tồn tại của người dng
  grpck kiểm tra c php đng v tập tin định dạng trong '/etc/group' v sự tồn tại của nhm
  newgrp group_name đăng nhập tới một nhm mới để thay đổi nhm mặc định (của) những tập tin mới được tạo ra.
  Được sửa bởi whoami; vo lc 11:26 AM ngy 01-10-2009.

 2. #2

  Default

  Quote Originally Posted by whoami View Post
  Bi sau tổng hợp cc lệnh quen dng v mở rộng trong Linux, mời cc bạn tham khảo:

  I. Xem thng tin hệ thống

  top xem performent hệ thống
  arch hiển thị cấu trc của my(1)
  uname -m hiển thị cấu trc của my(2)
  uname -r hiển thị phin bản kernel đang sử dụng
  dmidecode -q Hiển thị hệ thống phần cứng - (SMBIOS / DMI)
  hdparm -i /dev/hda trnh by những đặc trưng của 1 ổ cứng ( lưu , hard disk cap ATA l hda cn SATA l sda )
  hdparm -tT /dev/sda test thử ổ cứng
  cat /proc/cpu hiển thị thng tin CPU
  cat /proc/interrupts hiển thị sự ngắt của cc tiến trnh
  cat /proc/meminfo hiển thị bộ nhớ đang sử dụng
  cat /proc/swaps hiển thị file ở phn vng swap
  cat /proc/version hiển thị phin bản kernel
  cat /proc/net/dev cho thấy card mạng v thng tin thống k
  cat /proc/mounts hiển thị file hệ thống được sử dụng cho mounts
  lspci -tv hiển thị thiết bị PCIdisplay PCI devices
  lsusb -tv hiển thị thiết bị USB
  date hiển thị ngy hệ thống (phat tat het ud truoc khi doi)
  cal 2007 hiển thị lịch năm 2007
  date 041217002007.00 thiết lập ngy v giờ - MonthDayhoursMinutesYear.Seconds
  clock -w lưu thay đổi ngy trn BIOS
  Thao tc ổ đĩa:
  df -h hiện danh sch phn vng được mount
  ls -lSr |more hiện kch cỡ của tptin v thư mục v sắp xếp theo dung lượng
  du -sh dir1 estimate space used by directory 'dir1'
  du -sk * | sort -rn hiện dung lượng của tập tin v thư mục v sắp sếp theo dung lượng
  rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được sử dụng bởi gi được ci đặt v sắp xếp theo dung lượng (fedora, redhat and like)
  dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n hiện dung lượng được ci đặt bởi gi deb v sắp xếp theo dung lượng (ubuntu, debian and like)

  II. Thao tc với OS
  shutdown -h now tắt my
  init 0 tắt my(2)
  telinit 0 tắt my(3)
  shutdown -h hours:minutes & tắt my sau theo thời gian đợi
  shutdown -c hủy lện tắt my theo thời gian
  shutdown -r now khởi đọng lại(1)
  reboot khởi động lại(2)
  logout rời khỏi phin lm việc

  III. Hệ thống File

  cd /home đến thư mục '/ home'
  cd .. quay ngược lại 1 bậc
  cd ../.. quay ngược lại 2 bậc
  cd đến thư mục home
  cd ~user1 đến thư mục home
  cd - trở lại thư mục trước đy
  pwd hiển thị đường dẫn thư mục hiện hnh
  ls hiển thị tập tin v thư mục
  ls -F hiển thị tập tin trong thư mục
  ls -l hiển thị chi tiết tập tin v thư mục
  ls -a hiển thị tập tin ẩn
  ls *[0-9]* hiển thị tập tin v thư mục c chứa số
  tree hiển thị tập tin v thư mục theo cấu trc cy
  lstree hiển thị tập tin v thư mục theo cấu trc cy(2)
  mkdir dir1 tạo 1 thư mục c tn 'dir1'
  mkdir dir1 dir2 tạo cng lc 2 thư mục
  mkdir -p /tmp/dir1/dir2 tạo ra 1 cy thư mục
  rm -f file1 xa tập tin c tn 'file1'
  rmdir dir1 xa thư mục c tn 'dir1'
  rm -rf dir1 xa thư mục 'dir1' v tất cả cc tập tin trong thư mục đ
  rm -rf dir1 dir2 xa cng lc 2 thư thư mục v tất cả cc tập tin trong hai thư mục đ
  mv dir1 new_dir đổi tn/ di chuyển 1 tập tin hoặc thư mục
  cp file1 file2 sao chp 1 tập tin
  cp dir/* . sao chp tất cả cc tập tin trong thư mục
  cp -a /tmp/dir1 . sao chp thư mục đang lm việc
  cp -a dir1 dir2 sao chp một thư mục
  ln -s file1 lnk1 tạo một đường dẫn đến 1 tập tin hoặc thư mục
  ln file1 lnk1 tạo 1 đường dẫn vật l đến 1 tập tin hoặc thư mục
  touch -t 0712250000 file1 thay đổi thời gian tạo file hoặc thư mục- (YYMMDDhhmm)
  file file1 hiển thị kiểu tập tin ở chế độ văn bản
  iconv -l hiện danh sch m ha
  iconv -f fromEncoding -t toEncoding inputFile > outputFile tạo mới từ hồ sơ được nhập vo đ cho bởi việc giả thiết n được m ha trong fromEncoding v chuyển đổi đến toEncoding.
  find . -maxdepth 1 -name \*.jpg -print -exec convert "{}" -resize 80x60 "thumbs/{}" \; thay đổi kch thước tập tin trong thư mục hiện hnh v gởi chng đến thư mục thumbnails (ci ny ko biết dịch sao) được iu cầu chuyển đổi từ Imagemagick
  Du cs dir1 Xem dung lượng thư mục dir1

  Copy 1 file từ my 10.15.96.22 sang my 10.15.96.27, đang đứng trong my 22 g lệnh sau, giả sử data l tn dữ liệu cần gửi đến thư mục /home trn my 27 với user root th : scp data root@10.15.96.27:/home
  sau đ n sẽ hỏi pass root của my 10.15.96.27, lm tương tự nếu đ l cc user khc

  Khi no th khng nn dng scp:
  1. Khi bạn copy nhiều file, scp sẽ tạo một tiến trnh mới cho mỗi file v c thể kh chậm khi copy
  2. khi sử dụng tuỳ chọn -r, scp khng biết về symbolic link v sẽ m qung lm theo, thậm ch nếu n đ tạo một bản copy của file đ rồi.

  tar -jxf file_name.tar.bz2 giải nn file tar dạng bz2, tar -zxf file_name.tar.gz giải nn file tar dạng gz
  tar -jcf file_name.tar.bz2 file_to_archive nn file dạng bz2, tar -zcf file_name.tar.gz file_to_archive nn file dạng gz
  find / -name file1 tm tập tin v thư mục trong thư mục hệ thống root từ dấu "/"s (-name: để hiện đường dẫn đến file1)
  find / -user user1 tm tập tin v thư mục thuộc về 'user1'
  find /home/user1 -name \*.bin tm tập tin với phần mở rộng '. bin' từ thư mục '/ home/user1'
  find /usr/bin -type f -atime +100 tm tập tin nhị phần v ko được sử dụng hơn 100 ngy
  find /usr/bin -type f -mtime -10 tm tập tin được tạo ra hoặc thay đổi trong vng 10 ngy gần nhất
  find / -name \*.rpm -exec chmod 755 '{}' \; tm tập tin với phần mở rộng '.rpm' v phn quyền
  find / -xdev -name \*.rpm tm tập tin với phn mở rộng '.rpm' bỏ qua cc phn vng cdrom, pen-drive, etc.
  locate \*.ps tm tập tin với phần mở rộng '.ps' trước khi chạy lệnh 'updatedb'
  whereis halt xuất hiện vị tr tập tin nhị phn, nguồn hoặc hướng dẫn o
  which halt xuất hiện đầy đủ đường dẫn nhị phn / phn ứng dụng

  IV. Lệnh Mount

  mount /dev/hda2 /mnt/hda2 mount ổ đĩa tn l hda2 - xc minh tồn tại của thư mục '/ mnt/hda2'
  umount /dev/hda2 ngừng mount ổ đĩa c tn hda2 -
  fuser -km /mnt/hda2 p ngừng mount khi thiết bị đang bận
  umount -n /mnt/hda2 ngừng mount v ko ghi ln tập tin /etc/mtab - c tc dụng khi tập tin c thuốc tnh readonly hoặc bị full ổ cứng
  mount /dev/fd0 /mnt/floppy mount một đĩa mềm
  mount /dev/cdrom /mnt/cdrom mount a cdrom / dvdrom
  mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount /dev/hdb /mnt/cdrecorder mount a cdrw / dvdrom
  mount -o loop file.iso /mnt/cdrom mount một tập tin hoặc iso image
  mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5 mount a Windows FAT32 file system
  mount /dev/sda1 /mnt/usbdisk mount a usb pen-drive or flash-drive
  mount -t smbfs -o username=user,password=pass //WinClient/share /mnt/share mount a windows network share

  Mount thư mục để copy qua 2 my:
  Trn my nguồn edit lại /etc/exports : thm đường dẫn thư mục cần Share
  /u01/test *(rw,sync,no_root_squash)
  My đch lập 1 thư mục bất kỳ để mount, rồi dng lệnh:
  mount -t nfs 10.15.96.22:/u01/test /etc/1mount

  V. Users and Groups

  groupadd group_name tạo một nhm mới
  groupdel group_name xa một nhm
  groupmod -n new_group_name old_group_name đổi tn nhm
  useradd -c "Name Surname " -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1 tạo một người dng mới trong nhm admin
  useradd user1 tạo một người dng mới
  userdel -r user1 xa người dng ( '-r' loại trừ thư mục gốc)
  usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1 thay đổi thuộc tnh người dng
  passwd đổi mật m
  passwd user1 đổi mật m người dng (chỉ dnh cho root)
  chage -E 2005-12-31 user1 thiết lập độ di của mật khẩu người dng
  pwck kiểm tra c php đng v tập tin định dạng trong '/etc/passwd' v sự tồn tại của người dng
  grpck kiểm tra c php đng v tập tin định dạng trong '/etc/group' v sự tồn tại của nhm
  newgrp group_name đăng nhập tới một nhm mới để thay đổi nhm mặc định (của) những tập tin mới được tạo ra.
  thế sử dụng giao diện đồ họa th thế no hả pc whoami (chắc giỏi về open source lắm hen) m whoami cũng l 1 lệnh trong linux m... Em hỏi thế v Linux quản l bằng tập tin, khng lẽ copy 1 vi thư mục hay tạo mới cũng dng lệnh th rắc rối nhỉ?

 3. #3

  Default

  Quote Originally Posted by kopete View Post
  thế sử dụng giao diện đồ họa th thế no hả pc whoami (chắc giỏi về open source lắm hen) m whoami cũng l 1 lệnh trong linux m... Em hỏi thế v Linux quản l bằng tập tin, khng lẽ copy 1 vi thư mục hay tạo mới cũng dng lệnh th rắc rối nhỉ?
  Kopete nn trch dẫn những g lin quan đến bi viết thi.
  Nếu bạn l người quản trị hệ thống, dng lệnh bạn sẽ kiểm sot được những thao tc của bạn v chỉ yu cầu hệ thống xử l những việc m bạn cần thi.
  Dng nhiều sẽ quen m với lại nhiều ứng dụng chỉ thch hợp với Linux m khng thch hợp với Window nn c khng muốn bạn cũng phải thch nghi

  Mong Kopete đng gp nhiều hơn trong chuyn mục ny.

 4. #4

  Default Re: Tập lệnh dng trong Linux

  Quote Originally Posted by kopete View Post
  thế sử dụng giao diện đồ họa th thế no hả pc whoami (chắc giỏi về open source lắm hen) m whoami cũng l 1 lệnh trong linux m... Em hỏi thế v Linux quản l bằng tập tin, khng lẽ copy 1 vi thư mục hay tạo mới cũng dng lệnh th rắc rối nhỉ?
  Dng giao diện dồ hoạ th đ sao. Thch dng lệnh th dng chẳng dng th thi. Chẳng hiểu bạn l g nữa.
  Chữ k của bạn . Mnh nghĩ bạn cũng giỏi open source!!1 ( mnh ko nhớ bạn lấy ở quyển sch no) h h qun mất quyển sch đ rồi

 5. #5

  Default Re: Tập lệnh dng trong Linux

  Quote Originally Posted by liweifeng_85 View Post
  sử dụng giao diện đồ họa,khi đi lm sẽ khng quen đ bạn
  hehehheehhe. Trong ubuntu muốn sử dụng đồ hoạ hay khng th kh g đu nhỉ ?
  Hix, khi dng khng c giao diện đồ hoạ nhiều ci mnh ko chạy được .

 6. #6

  Default Re: Tập lệnh dng trong Linux

  Mnh đang tm hiểu Linux, cảm ơn bạn nhiều nh.

 

 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Chủ đề tương tự

 1. Cc Kỹ Thuật Nn Dng Trong Voip
  By N1G in forum Cng nghệ truyền hnh Multimedia
  Replies: 2
  Last Post: 10-10-2012, 09:55 AM
 2. [Chia sẻ] Cc cu lệnh thường dng trong Linux
  By hvc_hanoi in forum Hệ điều hnh
  Replies: 2
  Last Post: 18-09-2012, 08:31 AM
 3. HN - Tuyển lập trnh vin Linux system admin
  By qazware in forum Nhu cầu tuyển dụng
  Replies: 3
  Last Post: 01-02-2012, 08:43 AM
 4. Cc loại cảm biến dng trong động cơ điện tử
  By N1G in forum Cảm biến Đo lường Điều khiển
  Replies: 5
  Last Post: 22-12-2011, 04:47 PM
 5. Dng khối pid trong s7-200 điều khiển vị tr vật
  By phongnhatdo in forum PLC v mạng truyền thng cng nghiệp
  Replies: 0
  Last Post: 22-07-2010, 08:23 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
My đo đường huyết | My đo huyết p | My chủ ảo | Thu server | Dịch vụ my chủ | Mua hosting |